תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשס"ג-2003

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו!

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

"בעל זכות בנכס" – כמשמעותו בתקנה 2א לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 (להלן – תקנות הבניה), ובבית משותף – לרבות נציגות הבית;

"הועדה" – ועדה מקומית, כהגדרתה בתקנות הבניה;

"היתר" – היתר לפי פרק ה' לחוק;

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

"חישובים סטטיים" – כהגדרתם בתקנות הבניה;

מיום 19.3.2009

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6754 מיום 17.2.2009 עמ' 494

הוספת הגדרת "חישובים סטטיים"

"מהנדס" – מהנדס הועדה;

תק' תשס"ח-2008

"מחסן טרומי פריק" – מחסן פריק הבנוי מחומרים קלים, שגודלו אינו עולה על 6 מטרים רבועים וגובהו אינו עולה על 2.05 מטרים;

מיום 1.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6644 מיום 31.1.2008 עמ' 433

הוספת הגדרת "מחסן טרומי פריק"

תק' תשע"א-2011

"מיתקן פוטו-וולטאי" – מערכת לייצור חשמל הממירה ישירות אנרגיה סולרית לאנרגיה חשמלית;

מיום 19.3.2009

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6754 מיום 17.2.2009 עמ' 494

הוספת הגדרת "מיתקן פוטו-וולטאי"

מיום 1.5.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6990 מיום 31.3.2011 עמ' 885

החלפת הגדרת "מיתקן פוטו-וולטאי"

הנוסח הקודם:

"מיתקן פוטו-וולטאי" – מערכת לייצור חשמל לצריכה עצמית והזרמת עודפים לרשת החשמל, הממירה ישירות אנרגיה סולרית לאנרגיה חשמלית;

"מצללה (פרגולה)" – מבנה בלא קירות, שתקרתו משטח הצללה מישורי ואינו משופע או נטוי, הנסמך על עמודים ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו;

"מפקח עבודה" – כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954;

"סוכך עונתי" – מיתקן עשוי חומרים קלים, המגן על היושבים במסעדה או בית קפה בפני השפעת מזג האוויר בחורף;

"עבודה מצומצמת" – בניה בבנין קיים או ליד בנין קיים של אחת או יותר מהתוספות המפורטות בתקנה 2;

"שיפור נגישות לבנין ובתוכו" – ביצוע שינויים או התקנה בבנין קיים ובחצרו לצורך שיפור הנגישות אליו, כגון התאמתה של דרך גישה, הכשרת משטח חניה, התקנת מדרגות, הקמת כביש גישה, התקנות מעלון והתאמת מעברים;

"שלד" – כהגדרתו בתקנות הבניה.

עבודה מצומצמת

2.       כל עבודה מהמפורטות להלן היא עבודה מצומצמת שניתן להתירה בהתאם להוראות תקנות אלה, אלא אם כן היא משנה אלמנטים של שלד הבנין, או פוגעת במערכות הבנין או בבטיחותו:

תק' תש"ע-2010

(1)  התקנת מיתקן לאנטנות כהגדרתו בחלק י' שבתוספת השניה לתקנות הבנייה;

מיום 19.9.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6898 מיום 21.6.2010 עמ' 1236

(1) התקנת תורן לאנטנת טלוויזיה או רדיו מיתקן לאנטנות כהגדרתו בחלק י' שבתוספת השניה לתקנות הבנייה;

תק' תש"ע-2010

(2)  התקנת מובלים לכבלים או כבלים למיתקן תקשורת כהגדרתם בחלק י' שבתוספת השניה לתקנות הבנייה;

מיום 19.9.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6898 מיום 21.6.2010 עמ' 1236

החלפת פסקה 2(2)

הנוסח הקודם:

(2) התקנת אנטנת צלחת, מובילים לקווי זינה או קווי זינה למיתקן תקשורת כהגדרתם בתקנות הבניה;

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

(3)  הצבת קולטים ודוד שמש;

מיום 19.3.2009

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6754 מיום 17.2.2009 עמ' 494

החלפת פסקה 2(3)

הנוסח הקודם:

(3) הצבת דוד שמש;

תק' (מס' 2) תשס"ח-2008

(4)  סגירת מרפסת בתריסים, למעט גזוזטרה אשר לא באה במניין השטחים לפי תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992;

מיום 30.5.2008

תק' (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6670 מיום 30.4.2008 עמ' 876

(4) סגירת מרפסת בתריסים, למעט גזוזטרה אשר לא באה במניין השטחים לפי תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992;

(5)  התקנת מיתקן הסקה בדירה כהגדרתו בתקנות הבניה;

(6)  התקנת מיתקן גז במכל נייח;

(7)  בניית גדר שצדה הגבוה ביותר אינו עולה על 1.50 מטר;

(8)  התקנת מצללה;

(9)  התקנת סוכך עונתי;

(10) ביצוע שיפור הנגישות לבנין ובתוכו;

תק' תשס"ט-2008

(11) מבנה לאחסון כלי אצירת אשפה מסוג מסתור, ובתנאי שייבנה בהתאם להוראות חלק ו' בתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;

מיום 5.11.2008

תק' תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6721 מיום 5.11.2008 עמ' 84

החלפת פסקה 2(11)

הנוסח הקודם:

(11) בניית מיתקנים לפינוי אשפה;

(12) התקנת מערכת טיהור אוויר או מיזוג אוויר;

תק' תשס"ח-2008

(13) הקמה או הצבה של מחסן טרומי פריק;

מיום 1.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6644 מיום 31.1.2008 עמ' 433

הוספת פסקה 2(13)

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

תק' תשע"א-2011

(14) התקנת מיתקן פוטו-וולטאי על גג מבנה קיים בהספק שאינו עולה על 50 קילו ואט למבנה.

מיום 19.3.2009

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6754 מיום 17.2.2009 עמ' 494

הוספת פסקה 2(14)

מיום 1.5.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6990 מיום 31.3.2011 עמ' 885

(14) התקנת מיתקן פוטו-וולטאי על גג מבנה קיים בהספק שאינו עולה על 50 קילו ואט למבנה.

תחולת תקנות הבניה

3.       (א)  על אף האמור בתקנות הבניה, היתר בניה לעבודה מצומצמת יינתן בהתאם להוראות תקנות אלה; הוראה זו אינה גורעת מתחולתן של תקנה 2א(7) והתוספת השניה והשלישית לתקנות הבניה על היתר כאמור.

(ב)  מהנדס יהא רשאי לפטור עבודה מצומצמת מהוראה מהוראות התוספת השניה לתקנות הבניה מטעמים מיוחדים שיירשמו לאחר ששוכנע כי אין במתן הפטור כדי לפגוע בבטיחות, בביטחון או בבריאות משתמשי הבנין והציבור.

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

(ג)   הוגשה בקשה להיתר להתקנת מיתקן פוטו-וולטאי או לצורך ביצוע עבודות לשיפור הנגישות לבנין ובתוכו, רשאית הועדה לדרוש ממגיש הבקשה לערוך את בקשתו בהתאם להוראות תקנות הבניה, אם סברה, מנימוקים מיוחדים שיירשמו בכתב, כי בדיקת הבקשה מחייבת זאת; דרשה הועדה כאמור, יחולו על הבקשה תקנות הבניה.

מיום 19.3.2009

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6754 מיום 17.2.2009 עמ' 494

(ג) הוגשה בקשה להיתר להתקנת מיתקן פוטו-וולטאי או לצורך ביצוע עבודות לשיפור הנגישות לבנין ובתוכו, רשאית הועדה לדרוש ממגיש הבקשה לערוך את בקשתו בהתאם להוראות תקנות הבניה, אם סברה, מנימוקים מיוחדים שיירשמו בכתב, כי בדיקת הבקשה מחייבת זאת; דרשה הועדה כאמור, יחולו על הבקשה תקנות הבניה.

דרישות לקבלת היתר

4.       לא יינתן היתר לעבודה מצומצמת אלא אם כן עשה מבקש ההיתר כל אלה:

(1)  הגיש בקשה לכך לפי חלק א' של הטופס שבתוספת בשלושה עותקים;

(2)  צירף לבקשה, לפי דרישת המהנדס, תשריט בשלושה עותקים בקנה מידה של 1:100 ובו פרטים שדרש המהנדס;

(3)  בבקשה להתקנת מיתקן הסקה בדירה, מערכת טיהור אוויר ומערכת מיזוג אוויר ומיתקן גז במכל נייח – מסר למהנדס פרטים בכתב על רכיבי מיתקן הסקה בדירה לרבות גודל התנור וסוגו, מיקומו, מקום הארובה, סוגו ומיקומו של המכל לדלק נוזלי וסוג הדלק הנוזלי שבמכל, סוגו ומיקומו של מכל הגז הנייח וסוג הגז שבמכל;

תק' תשס"ח-2008

(4)  לבקשה להקמת מצללה, סוכך עונתי, מחסן טרומי פריק או לביצוע עבודות לשיפור הנגישות לבנין או בתוכו – צירף פרטים בדבר מיקומם וגודלם, ולפי דרישת המנהדס – גם חישובים סטטיים;

תק' תש"ע-2010

(5)  לבקשה להתקנת מיתקן לאנטנות, מובלים לכבלים או כבלים למיתקן תקשורת – מסר למהנדס בכתב פרטים על מיקומם;

מיום 19.9.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6898 מיום 21.6.2010 עמ' 1236

החלפת פסקה 4(5)

הנוסח הקודם:

(5) לבקשה להקמת אנטנת צלחת, מובילים לקווי זינה או קווי זינה למיתקן תקשורת – מסר למהנדס בכתב פרטים על מיקום אנטנת הצלחת ובמקרים שבהם יותקנו מובילים לקווי הזינה או קווי זינה מחוץ לבנין – מיקום המובילים או קווי הזינה;

(6)  לבקשה להתקנת מכל גז נייח, קיבל אישור של מפקח עבודה לעשות כן;

מיום 1.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6644 מיום 31.1.2008 עמ' 433

(4) לבקשה להקמת מצללה, סוכך עונתי, מחסן טרומי פריק או לביצוע עבודות לשיפור הנגישות לבנין או בתוכו – צירף פרטים בדבר מיקומם וגודלם, ולפי דרישת המנהדס – גם חישובים סטטיים;

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

תק' תשע"א-2011

(7)  לבקשה להתקנת מיתקן פוטו-וולטאי – צירף תכנית גג, חזיתות, חישובים סטטיים ואישור בכתב של מהנדס חשמל בדבר התנאים להתקנת המיתקן הפוטו-וולטאי וכי הספק המיתקן אינו עולה על 50 קילו ואט למבנה; ולפי דרישת המהנדס גם מסמכים לעניין סינוור הנובע מהמיתקן האמור.

מיום 19.3.2009

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6754 מיום 17.2.2009 עמ' 494

הוספת פסקה 4(7)

מיום 1.5.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6990 מיום 31.3.2011 עמ' 885

(7) לבקשה להתקנת מיתקן פוטו-וולטאי – צירף תכנית גג, חזיתות, חישובים סטטיים ואישור בכתב של מהנדס חשמל בדבר התנאים להתקנת המיתקן הפוטו-וולטאי וכי הספק המיתקן אינו עולה על 50 קילו ואט למבנה; ולפי דרישת המהנדס גם מסמכים לעניין סינוור הנובע מהמיתקן האמור.

תנאים למתן ההיתר

5.       (א)  הועדה רשאית לקבוע תנאים נוספים למתן ההיתר, בכל הנוגע ליציבות הבנין, לעיצובו האדריכלי ולבטיחות הציבור.

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

(א1)        היתר לעבודה המפורטת בתקנה 2(14) יינתן בהתקיים תנאים אלה:

(1)   בגג משופע – המיתקן מונח בצמוד לגג, ככל הניתן, ובכיוון שיפוע הגג; בגג שטוח – המיתקן אינו בולט ממעקה הגג;

(2)   על גג המבנה נותר מקום להתקנת כל המיתקנים האחרים הנחוצים על גג המבנה, לרבות מערכת סולרית לאספקת מים חמים כנדרש בתקנות הבניה.

(ב)  לא תיתן הועדה את ההיתר אלא בתום 30 ימים אחרי שהעתק הבקשה הומצא לבעל זכות בנכס שלא חתם בעצמו על הבקשה או – בבית משותף – לנציגות הבית שלא חתמה כאמור, ותיווסף בגוף ההיתר הערה זו: תשומת לבך מופנית לכך כי היתר זה אינו משמש הגנה בפני תביעה אזרחית נגדך.

מיום 19.3.2009

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6754 מיום 17.2.2009 עמ' 494

הוספת תקנת משנה 5(א1)

מתן היתר

6.       ההיתר יינתן לפי חלק ב' של הטופס שבתוספת.

ביטול

7.       תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשכ"ט-1968 – בטלות.

תחילה וסייג לתחולה

8.       (א)  תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

(ב)  תקנות אלה לא יחולו על בקשה להיתר שהוגשה לועדה לפני תחילתן של תקנות אלה.

תוספת

(תקנות 4 ו-6)

כ"א בתמוז התשס"ג (21 ביולי 2003)                     אברהם פורז

שר הפנים


* פורסמו ק"ת תשס"ג מס' 6257 מיום 20.8.2003 עמ' 948.

תוקנו ק"ת תשס"ח: מס' 6644 מיום 31.1.2008 עמ' 433 – תק' תשס"ח-2008; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן והן יחולו על בקשה להיתר שהוגשה לוועדה המקומית מאותו יום. מס' 6670 מיום 30.4.2008 עמ' 876 – תק' (מס' 2) תשס"ח-2008; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ט: מס' 6721 מיום 5.11.2008 עמ' 84 – תק' תשס"ט-2008. מס' 6754 מיום 17.2.2009 עמ' 494 – תק' (מס' 2) תשס"ט-2009; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תש"ע מס' 6898 מיום 21.6.2010 עמ' 1236 – תק' תש"ע-2010; תחילתן 90 ימים מיום פרסומן ותחולתן על בקשה שהוגשה מאותו היום.

ק"ת תשע"א מס' 6990 מיום 31.3.2011 עמ' 885 – תק' תשע"א-2011; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ותחולתן על בקשה שהוגשה לוועדה המקומית מאותו יום.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו!
Solarcell

צוות מומחים בעלי ניסיון בתכנון, התקנה והיכרות מעמיקה עם תהליכי הרגולציה בארץ. אנו עובדים בשקיפות ויושרה ומבטיחים לך יחס אישי וליווי מונגש לאורך הדרך. אם מעניין אותך לשמוע על הכנסה פאסיבית ועל המודלים הקיימים – אנו מזמינים אותך ליצור איתנו קשר כדי להכיר, לשמוע, להשמיע, להבין טוב יותר ולקבל החלטה שתיתן לך פתרון אופטימלי לצרכים שלך.

אז מה היה לנו בכתבה:
חייגו עכשיו דילוג לתוכן